ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

84

ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่งขึ้น