ข้อบังคับ

729

ดาวน์โหลด >> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด >> ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ดาวน์โหลด >>