โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

75

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2562 รุ่นที่ ๑ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม ๒๙๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๒๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

CR. ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ม.ราชภัฏสุรินทร์