ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ (สายสนับสนุน) จำนวน ๑๐ อัตรา

103

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ (สายสนับสนุน) จำนวน ๑๐ อัตร