ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พ.ศ. ๒๕๖๒

77

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันและแต่งตัั้งเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พ.ส. ๒๕๖๒