แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการให้คณาจารย์ประจำไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

62

ระเบียบ-การเพิ่มพูลความรู้ทางวิชาการhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRdSSbZN8nJRJh3gOsHxSvAAOcWdcIWWSIU0VKDu4ATDj1JA/viewform