แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฉบับที่…../…..เรื่อง วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย

104

ประกาศฯ-การลาออกของพนักงาน ระเบียบ-การเพิ่มพูลความรู้ทางวิชาการ