โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสันทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา “สายสนับสนุน”

150

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสันทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา “สายสนับสนุน” วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 2

โดย มีรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากร บรรยาย