วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

            กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่เป็นที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญา

            พัฒนาคน  พัฒนาองค์กร  สู่ความเป็นเลิศ

๒. พันธกิจ  (Mission)

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  มีพันธกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและตรวจสอบได้

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการ  การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ของกลุ่มเครือข่ายงานการบริหาร  และงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  งานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๓.๒  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการ การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ของกลุ่มเครือข่ายงานบริหารงานทั่วไป  กลุ่มเครือข่ายการบริหารงานบุคคล  ที่สังกัดคณะ สำนัก  สถาบัน  กอง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๓.๓  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร  การบริการ  การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายงานพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและบุคลากร  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๓.๔  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร  การบริการ  การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๓.๕  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร  การบริการ  การประสานงานและการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของเครือข่ายงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ให้โอน – รับข้าราชการ  ภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก